ข้อตกลงในการให้บริการ

นี่คือข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้กับเว็บไซต์ของเรา หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ โปรดแจ้งมาที่ hello@papaya.co.th คำว่า “ปาปาญ่า”, “พวกเรา” “เรา” และ “ของเรา” ในเว็บไซต์ หมายถึง บริษัท ปาปาญ่า เทคโนโลจีส์ จำกัดในประเทศไทย บริษัท ปาปาญ่า เทคโนโลจีส์ จำกัดในประเทศสิงคโปร์ และบริษัทในเครือและในกลุ่มของเรา ปาปาญ่าให้บริการเว็บไซต์รวมถึงข้อมูล เครื่องมือ และบริการทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้แก่คุณในฐานะผู้ใช้งานภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคุณยอมรับข้อตกลง เงื่อนไข นโยบายและประกาศทั้งหมดที่ระบุไว้นี้ การเข้าสู่เว็บไซต์ของเราหรือการเข้าเป็นสมาชิกในสินค้าของเราถือว่าคุณมีส่วนร่วมใน “บริการ” ของเราและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ (“ข้อตกลงและเงื่อนไข” “ข้อตกลง”) รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไข และนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างอิงไว้ในนี้ และ/หรือมีอยู่ในไฮเปอร์ลิงค์ ข้อตกลงในการให้บริการนี้ใช้บังคับกับผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ทุกคน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ใช้งานที่เป็นเบราว์เซอร์ ผู้ขาย ลูกค้า ผู้ค้า และ/หรือผู้สนับสนุนในเนื้อหา โปรดอ่านข้อตกลงในการให้บริการนี้อย่างรอบคอบก่อนใช้บริการเว็บไซต์ของเรา การใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันในข้อตกลงในการให้บริการนี้ หากคุณไม่ตกลงกับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการได้ ในกรณีที่ข้อตกลงในการให้บริการนี้ถือเป็นคำเสนอ การยอมรับจะจำกัดไว้อย่างชัดแจ้งเฉพาะต่อข้อตกลงในการให้บริการนี้ ฟีเจอร์หรือเครื่องมือใหม่ใด ๆ ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแพลตฟอร์มปัจจุบันจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงในการให้บริการด้วย คุณสามารถตรวจสอบข้อตกลงในการให้บริการฉบับล่าสุดในหน้านี้ได้ทุกเมื่อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงในการให้บริการนี้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยการแจ้งการปรับปรุงและ/หรือการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่ตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง การใช้เว็บไซต์ต่อไปของคุณหลังจากการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

ข้อตลงเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม

โดยการยอมรับข้อตกลงในการให้บริการนี้ คุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อยถึงเกณฑ์การบรรลุนิติภาวะในรัฐหรือจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ หรือคุณมีบรรลุนิติภาวะแล้วในรัฐหรือจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ และคุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการอนุญาตให้ผู้เยาว์ที่อยู่ในการดูแลของคุณใช้เว็บไซต์นี้ คุณไม่สามารถใช้สินค้าของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ในเขตอำนาจศาลของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์) คุณต้องไม่ส่งเวิร์มหรือไวรัสหรือรหัสใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นอันตราย การละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อตกลงใด ๆ จะส่งผลให้การบริการของคุณสิ้นสุดลงทันที

เงื่อนไขทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่บุคคลใดก็ตามได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมถึงข้อมูลการชำระเงิน) อาจถูกโอนโดยไม่เข้ารหัสและเกี่ยวข้องกับ (ก) การส่งผ่านเครือข่ายต่าง ๆ และ (ข) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคของเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ข้อมูลการชำระเงินจะถูกเข้ารหัสเสมอระหว่างการโอนผ่านเครือข่าย คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ ทำสำเนา คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของการบริการ การใช้บริการ หรือการเข้าถึงการบริการหรือการติดต่อใด ๆ บนเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หัวเรื่องที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่จำกัดหรือส่งผลกระทบต่อข้อตกลงนี้

ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และการเป็นปัจจุบันของข้อมูล

เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรเชื่อหรือใช้เป็นพื้นฐานเดียวในการตัดสินใจโดยไม่พิจารณาแหล่งข้อมูลต้นฉบับ แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องกว่า สมบูรณ์กว่า หรือเป็นปัจจุบันมากกว่า การพึ่งพาเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นอดีต ข้อมูลที่เป็นอดีตไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นปัจจุบันและมีไว้สำหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อ แต่เราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา คุณตกลงว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา

การแก้ไขการให้บริการและราคา

ราคาของสินค้าของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือยุติการให้บริการ (ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเนื้อหาของการให้บริการ) ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ ในการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงของราคา การระงับ หรือการยุติการให้บริการ

สินค้าหรือบริการ

สินค้าหรือบริการบางอย่างอาจจำหน่ายทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น สินค้าหรือบริการนี้อาจมีจำนวนจำกัด เราขอสงวนสิทธิแต่ไม่เป็นการผูกมัดในการจำกัดการขายสินค้าหรือการให้บริการของเราให้กับบุคคล ภูมิภาคหรือเขตใด ๆ เราอาจใช้สิทธินี้เป็นกรณี ๆ ไป เราขอสงวนสิทธิในการจำกัดปริมาณของสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่เราเสนอ คำอธิบายทั้งหมดของสินค้าหรือราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อตามแต่ดุลยพินิจของเราเพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสินค้าใด ๆ ได้ทุกเมื่อ ข้อเสนอสำหรับสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ทำขึ้นบนเว็บไซต์นี้จะถือเป็นโมฆะหากไม่ได้รับอนุญาต เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล หรือวัสดุอื่น ๆ ที่คุณซื้อหรือได้รับจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในการให้บริการจะได้รับการแก้ไข

เครดิต

ลูกค้าที่สร้างบัญชีกับปาปาญ่า สามารถรับเครดิตปาปาญ่าสำหรับคำสั่งซื้อที่มีสิทธิ์ซึ่งชำระเงินผ่านระบบปาปาญ่า เครดิตเหล่านี้สามารถแลกเป็นส่วนลดได้ที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการตามกฎการให้ส่วนลดที่กำหนดโดยร้านอาหารเอง เครดิตจะหมดอายุ 6 เดือนหลังจากได้รับโดยไม่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจนถึงและเมื่อหมดอายุ

ความถูกต้องของการเรียกเก็บเงิน และข้อมูลบัญชี

เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสมัครสมาชิกใด ๆ ที่คุณทำกับเรา เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการจำกัดหรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคนหรือต่อสถานประกอบการ ข้อจำกัดนี้อาจรวมถึงการสมัครโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน ข้อมูลการชำระเงินเดียวกัน และ/หรือการสมัครสมาชิกที่ใช้ที่อยู่เรียกเก็บเงินเดียวกัน ในกรณีที่เราเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสมัครสมาชิก เราอาจจะแต่ไม่ใช่หน้าที่ในการแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและ/หรือที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน/หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในตอนที่สมัครสมาชิก คุณตกลงให้ข้อมูลบัญชี รวมถึงอีเมลและข้อมูลการชำระเงินของคุณที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และถูกต้องเพื่อให้เราสามารถทำธุรกรรมและติดต่อคุณได้ตามความจำเป็น

เครื่องมือเสริม

เราอาจให้คุณเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามที่เราไม่ได้ตรวจสอบหรือควบคุมหรือป้อนข้อมูลใด ๆ คุณรับทราบและตกลงว่าเราให้การเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว `ตามที่สภาพเป็นอยู่` และ `ตามที่มีอยู่` โดยไม่มีการรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขใด ๆ และไม่มีการอนุมัติใด ๆ เราไม่ต้องรับผิดในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือเสริมของบุคคลที่สาม การที่คุณใช้เครื่องมือเสริมใด ๆ ที่มีให้ในเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของคุณเองทั้งหมด คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเป็นอย่างดีและยอมรับในข้อตกลงของเครื่องมือที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องจัดหาให้ ในอนาคตเราอาจมีบริการและ/หรือฟีเจอร์ใหม่ ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึง การเปิดตัวเครื่องมือและแหล่งที่มาใหม่ ๆ) ฟีเจอร์และ/หรือบริการใหม่ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงในการให้บริการนี้ด้วย

ลิงค์ของบุคคลที่สาม

เนื้อหา สินค้า และบริการบางอย่างที่มีให้ผ่านการให้บริการของเราอาจมีส่วนของบุคคลที่สามรวมอยู่ด้วย ลิงค์ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้อาจนำคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้อง และเราไม่รับประกันและจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือรับผิดต่อเว็บไซต์ หรือส่วนประกอบอื่น ๆ สินค้า หรือบริการของบุคคลที่สาม เราไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้สินค้า บริการ แหล่งที่มา เนื้อหา หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของบุคคลที่สามอย่างรอบคอบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจนโยบายและแนวทางการปฏิบัตินี้ก่อนที่จะทำธุรกรรมใด ๆ การร้องเรียน เรียกร้อง ข้อกังวล หรือคำถามเกี่ยวกับสินค้าของบุคคลที่สามควรส่งไปยังบุคคลที่สามโดยตรง

ความคิดเห็นของผู้ใช้งาน การตอบรับ และการส่งอื่น ๆ

หากคุณส่งผลบางอย่างที่เฉพาะเจาะจง (เช่น ข้อโต้แย้งทั้งหมด) ตามคำร้องขอของเรา หรือคุณส่งความคิดที่สร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอ แผนงาน หรือเนื้อหาอื่น ๆ โดยที่เราไม่ได้ร้องขอไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ อีเมล ไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใด (เรียกรวมกันว่า 'ความคิดเห็น') คุณตกลงว่าความคิดเห็นที่คุณส่งต่อให้เรา เราอาจแก้ไข คัดลอก เผยแพร่ แจกจ่าย แปล และใช้ในวิธีใด ๆ ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อจำกัด เราจะแต่ไม่ใช่หน้าที่ (1) รักษาความคิดเห็นใด ๆ ไว้เป็นความลับ (2) จ่ายค่าตอบแทนสำหรับความคิดเห็นใด ๆ หรือ (3) ตอบกลับความคิดเห็นใด ๆ โดยเราอาจจะแต่ไม่ใช่หน้าที่ในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่เราพิจารณาตามแต่ดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวแล้วเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก้าวร้าว คุกคาม ใส่ร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร อนาจารหรือน่ารังเกียจหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือข้อตกลงในการให้บริการนี้ คุณตกลงว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว ลักษณะเฉพาะตัว หรือสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่น ๆ คุณตกลงเพิ่มเติมว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่มีเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจาร หรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่ง คุณต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลปลอม แสร้งทำเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเอง หรือกระทำอื่นใดให้เราหรือบุคคลที่สามเข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของความคิดเห็น คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณแสดงและความถูกต้องของความคิดเห็นนั้น เราไม่รับผิดชอบและไม่ยอมรับในความรับผิดต่อความคิดเห็นใด ๆ ที่โพสต์โดยคุณหรือบุคคลที่สาม

การคืนเงิน

โปรดติดต่อ refunds@papaya.co.th สำหรับคำขอคืนเงินใดๆ ตัวแทนบริการลูกค้าจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง การคืนเงินจะได้รับการตรวจสอบตามบริบทเป็นรายบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านแพลตฟอร์มจะอยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง และการตกหล่น

ในบางครั้งอาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราหรือการให้บริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ที่ไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือการตกหล่นที่อาจเกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ของสินค้า ราคา โปรโมชั่น ข้อเสนอ ฯลฯ เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่น และเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดตข้อมูลหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกหากข้อมูลในการให้บริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ไม่ถูกต้องได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงภายหลังจากที่คุณส่งการสมัครของคุณแล้ว) เราไม่มีหน้าที่ในการอัพเดต แก้ไข หรือชี้แจงข้อมูลในการให้บริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลราคา ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด จะไม่มีการระบุวันที่อัพเดตหรือวันที่แก้ไขในการให้บริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่ระบุว่าข้อมูลทั้งหมดในการให้บริการหรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรืออัพเดตแล้ว

การใช้งานที่ต้องห้าม

นอกเหนือจากข้อห้ามอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงในการให้บริการแล้ว คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (ข) เพื่อชักชวนให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย (ค) ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ กฎ กฎหมาย หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง จังหวัดหรือรัฐ (ง) เพื่อละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (จ) ก่อกวน ข่มเหง ดูหมิ่น ทำร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย ดูถูก ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติเนื่องจากเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความพิการ (ฉ) ส่งข้อมูลอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด (ช) เพื่ออัพโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ซึ่งจะหรืออาจจะนำไปใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชั่นหรือการดำเนินการของให้บริการหรือของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต (ซ) เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (ฌ) เพื่อสแปม ฟิชชิ่ง เป็นแหล่งกำเนิด ปิดบังจุดประสงค์ที่แท้จริง สไปเดอร์ เข้าเก็บข้อมูล หรือขูด (ญ) เพื่อจุดประสงค์ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม หรือ (ฎ) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยของการให้บริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการใช้บริการของคุณหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ เนื่องจากละเมิดการใช้งานที่ต้องห้าม

การปฏิเสธการรบประกัน การจำกัดความรับผิด

เราไม่รับประกันหรือรับรองว่าบริการของเราจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด เราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการบริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ คุณตกลงว่าเราอาจลบบริการออกได้เป็นครั้งคราวโดยไม่จำกัดหรือยกเลิกบริการได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการได้เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว การบริการและสินค้าทั้งหมดที่ส่งถึงคุณผ่านบริการนี้ (เว้นแต่เราได้ระบุไว้อย่างชัดเจน) เป็นการให้ 'ตามที่สภาพเป็นอยู่’ และ ‘ตามที่มีอยู่' สำหรับการใช้งานของคุณโดยไม่มีการรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยปริยายทั้งหมดของความสามารถในเชิงพาณิชย์ คุณภาพในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความทนทาน กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดสิทธิ ไม่ว่าในกรณีใดปาปาญ่า กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับเหมา พนักงานฝึกงาน ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือผู้ออกใบอนุญาตไม่ต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ การสูญหาย การเรียกร้อง หรือค่าเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากสัญญา ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียเงินออม การสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการทดแทน หรือความเสียหายอื่นใดทำนองเดียวกันไม่ว่าจากสัญญา ละเมิด (รวมถึงการประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดอย่างเข้มงวดหรือความรับผิดอื่นใดที่เกิดจากการใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของคุณ หรือสินค้าใด ๆ ที่จัดหามาให้สำหรับการบริการหรือการเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้บริการหรือสินใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อผิดลาดหรือการตกหล่นในเนื้อหาใด ๆ หรือความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ (หรือสินค้า) ที่โพสต์ ส่งต่อ หรือกระทำโดยวิธีอื่นใดผ่านการบริการแม้ว่าจะได้รับคำแนะนำแล้วก็ตาม หากกฎหมายไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดในความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากสัญญา ความรับผิดของเราจะถูกจำกัดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

การชดใช้ความเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และป้องกันความเสียหายให้แก่ปาปาญ่าและบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ หุ้นส่วน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง ผู้จำหน่าย พนักงานฝึกงาน และพนักงานจากการเรียกร้องใด ๆ ของบุคคลที่สามรวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผลเนื่องจากหรือเกิดจากการที่คุณละเมิดข้อตกลงในการให้บริการนี้หรือเอกสารที่ทำขึ้นโดยการอ้างอิง หรือการที่คุณละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม

การเป็นโมฆะบางส่วน

ในกรณีที่บทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงในการให้บริการนี้ถูกตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้ได้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต และส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถือว่าแยกออกจากข้อตกลงในการให้บริการนี้ การตัดสินดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เหลืออยู่

การยกเลิก

เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดหน้าที่และความรับผิดของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ข้อตกลงนี้สิ้นสุดจะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปหลังจากการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้ ข้อตกลงในการให้บริการนี้มีผลบังคับใช้เว้นแต่และจนกว่าจะถูกยกเลิกโดยคุณหรือเรา คุณสามารถยกเลิกข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ทุกเมื่อโดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไป หรือเมื่อคุณหยุดใช้เว็บไซต์ของเรา หากตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณไม่ปฏิบัติตามหรือเราสงสัยว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงในการให้บริการนี้ เราอาจยกเลิกข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณยังคงต้องรับผิดต่อจำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระจนถึงวันที่ข้อตกลงนี้สิ้นสุด และ/หรือเราอาจปฏิเสธไม่ให้คุณเข้าถึงการให้บริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการให้บริการ) ของเราได้

ข้อตกลงทั้งหมด

ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงในการให้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการสละซึ่งสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว ข้อตกลงในการให้บริการนี้และนโยบายหรือกฎการปฏิบัติงานใด ๆ ที่เราแจ้งไว้บนเว็บไซต์นี้หรือในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณกับเราและเป็นการควบคุมการใช้บริการของคุณแทนที่ข้อตกลง การสื่อสารและข้อเสนอใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหรือพร้อมกับข้อตกลงนี้ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อตกลงในการให้บริการฉบับก่อนหน้า) ความคลุมเครือใด ๆ ในการตีความข้อตกลงในการให้บริการนี้จะไม่ถูกตีความให้ขัดกับคู่สัญญาฝ่ายที่ร่าง

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงในการให้บริการนี้และข้อตกลงแยกต่างหากใด ๆ ที่เราให้บริการแก่คุณจะถูกบังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการ

คุณสามารถตรวจสอบข้อตกลงในการให้บริการฉบับล่าสุดได้ในหน้านี้ได้ทุกเมื่อ เราขอสงวนสิทธิในการอัพเดต เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงในการให้บริการนี้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยการแจ้งการอัพเดตและการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่ตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง การใช้เว็บไซต์ต่อไปของคุณหรือการให้บริการหลังจากการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือเป็นการยอมรับข้อตกลงในการให้บริการนี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงในการให้บริการนี้ โปรดติดต่อเราโดยส่งอีเมลมาที่ hello@papaya.co.th

อัพเดตล่าสุด: ข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้รับการอัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2023